< Cofnij

Ubezpieczenie OC dla studentów

Zgodnie z Porozumieniami dotyczącymi realizacji praktyk zawodowych i wakacyjnych zawieranymi przez Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego z jednostkami zewnętrznymi, studenci są zobowiązani są do posiadania obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialność cywilnej (OC) zawieranego indywidualnie lub za pośrednictwem uczelni. W celu zapewnienia sprawnej realizacji praktyki zaleca się zawieranie ubezpieczenia OC studenta kierunków medycznych w ramach portalu polisa.med.pl. Studenci mają możliwość indywidualnego zawarcia ubezpieczenia logując się na stronie https://polisa.med.pl/ump  lub za pośrednictwem właściwego dziekanatu.

 Zakres przedmiotowego ubezpieczenia jest szerszy niż szkody rzeczowe wyrządzone podczas praktyk studenckich i swoim zakresem obejmuje cały świat.

 Ubezpieczenie swoim zakresem obejmuje m.in.

 - szkody wyrządzone podczas odbywania praktyk studenckich

- szkody w mieniu szpitala/przychodni wyrządzone przez studenta, o ile będą one następstwem czynności medycznych

- szkody wynikłe z czynności udzielania pierwszej pomocy

- szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa

- szkody wyrządzone osobom bliskim przy wykonywaniu zawodu niezależnie czy była to pomoc nagła czy standardowa oraz niezależnie od tego czy pomoc mogła być udzielona przez kogoś innego w sytuacji nagłej

- szkody w związku z realizacją zadań obstawy medycznej imprez między innymi organizowanych przez Uczelnie lub Samorząd Studentów, koła studenckie

- szkody wyrządzone podczas wolontariatu

- szkody wynikłe z przeniesienia wirusa HIV i pozostałych chorób zakaźnych

- zadośćuczynienia, do których zobowiązany będzie Ubezpieczony w następstwie naruszenia praw pacjenta (rozumianych zgodnie z Ustawą z 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta) z sublimitem 50 000 zł

- szkody wyrządzone w związku z używaniem urządzeń rentegowskich lub laserowych albo materiałów izotopowych lub radioaktywnych, jeśli powstały w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych niezgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami z sublimitem w wysokości sumy gwarancyjnej jednak nie wyższym niż 200 000 zł

 Koszt ubezpieczenia w zależności od sumy ubezpieczenia przedstawia się następująco:

1. Składka roczna: 25 zł - suma Ubezpieczenia: 50 000 zł

2. Składka roczna: 40 zł - suma Ubezpieczenia: 100 000 zł

3. Składka roczna: 60 zł - suma Ubezpieczenia: 200 000 zł