Regulacje prawne dla studentów


REGULAMIN STUDIÓW

Regulamin studiów 2021/2022

Regulamin Indywidualnego Toku Studiów


ZARZĄDZENIA REKTORA

Zarządzenie Nr 13/21  z dnia 15 lutego 2021 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022

Załącznik do Zarządzenia nr 134/21  z dnia 26 października 2021 roku - Wytyczne dla studentów i wykładowców związane z organizacją kształcenia w roku akademickim 2021/2022 w semestrze zimowym

Zarządzenie Nr 92/21 z dnia 13 lipca 2021 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne, w tym trybu i warunków zwalniania - w całości lub w części - z tych opłat studentów, w szczególności osiągających wybitne wyniki w nauce, a także tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej

Zarządzenie Nr 46/20 Rektora UMP z dnia 13 maja 2020 roku w sprawie weryfikacji efektów uczenia się w formie zaliczeń, egzaminów i egzaminów dyplomowych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie zawieszenia zajęć realizowanych w sposób tradycyjny

Zarządzenie Nr 61/21 z dnia 7 maja 2021 roku w sprawie odpłatności za jedną godzinę zajęć dydaktycznych przy powtarzaniu określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce dla studentów przyjętych na studia w roku akademickim 2021/2022