Dla studentów ostatnich lat

I. STUDENCI:
V roku kierunku Analityka medyczna
III roku kierunku Kosmetologia - studia I stopnia
II roku kierunku Kosmetologia - studia II stopnia

10 dni roboczych przed planowanym terminem obrony należy przejść kontrolę antyplagiatową, w tym celu proszę dostarczyć pracę magisterską/licencjacką drogą mailową (w treści maila prosimy o podanie numeru kontaktowego), identyczną z formą drukowaną (format DOC – dokument programu Word 97-2003) u wskazanego operatora systemu:

OPERATOR SYSTEMU:

- dla kierunku Analityka medyczna

- dla kierunku Kosmetologia

1. Student po uzyskaniu wszystkich zaliczeń oraz zdaniu egzaminów jest zobowiązany 7 dni roboczych przed obroną do:

2. Dzień obrony jest ostatnim dniem okresu studiów w związku z tym w dniu obrony pracy magisterskiej student jest zobowiązany do złożenia legitymacji studenckiej u przewodniczącego Komisji ds. Przeprowadzania Obrony Pracy Magisterskiej i Egzaminu Magisterskiego.

Absolwenci studiów I stopnia mają prawo do posiadania legitymacji (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów) do dnia 31 października, po tym terminie legitymacja traci swoją ważność i należy ją niezwłocznie zwrócić do Dziekanatu.

Dyplom należy odebrać osobiście.

W terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów uczelnia sporządza i wydaje absolwentowi dyplom ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami i suplementem do dyplomu. (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

4. Zasady pisania prac dyplomowychWzór pisania pierwszych trzech kartek pracy

5. DRUKI:

ocena pracy magisterskiej/licencjackiej:
kierunek analityka medyczna
kierunek kosmetologia I stopnia
kierunek kosmetologia II stopnia

UWAGA STUDENCI NIESTACJONARNI !!!

Przed przystąpieniem do egzaminu magisterskiego/licencjackiego należy uregulować wszystkie zobowiązania finansowe wobec Uczelni.


II. STUDENCI:
V roku kierunku Farmacja

10 dni roboczych przed planowanym terminem obrony należy przejść kontrolę antyplagiatową, w tym celu proszę dostarczyć pracę magisterską drogą mailową (w treści maila prosimy o podanie numeru kontaktowego), identyczną z formą drukowaną (format DOC – dokument programu Word 97-2003) u wskazanego operatora systemu:

OPERATOR SYSTEMU:

1. Student po uzyskaniu wszystkich zaliczeń oraz zdaniu egzaminów jest zobowiązany 7 dni roboczych przed obroną do:

2. Zasady pisania prac dyplomowychWzór pisania pierwszych trzech kartek pracy

3. DRUKI:

ocena pracy magisterskiej
uprzejmie prosimy recenzentów o pobranie druku "ocena pracy magisterskiej" bezpośrednio ze strony internetowej

UWAGA STUDENCI NIESTACJONARNI !!!

Przed przystąpieniem do egzaminu magisterskiego należy uregulować wszystkie zobowiązania finansowe wobec Uczelni.


4. Po ukończeniu praktyki zawodowej należy również złożyć w Dziekanacie komplet następujących dokumentów:

PATRZ: SYSTEM WiSUS, KOMUNIKATY DLA GRUPY