Dyplomowanie

 

DYPLOMOWANIE - WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY  – rok akademicki 2020/2021

Instrukcja dla promotorów - wprowadzanie danych pracy dyplomowej, przypisanie studenta, karta

  1. Obrony prac licencjackich/inżynierskich odbywają się z udziałem Kierownika Jednostki, w których realizowana jest praca oraz Promotora i Recenzenta.
  2. Obrony prac magisterskich odbywają się z udziałem Prodziekana, Promotora oraz Recenzenta.
  3. Zgodnie z Zarządzeniem nr 75/21 Rektora UMP, "egzaminy dyplomowe w zawodach medycznych prowadzone są w formie stacjonarnej. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek studenta zaopiniowany przez promotora, Dziekan może wyrazić zgodę na przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w zawodach medycznych w trybie online."
  1. Student składa dokumenty do UCOS (Uczelniane Centrum Obsługi Studentów), co najmniej 7 dni przed planowanym terminem obrony. Zapisu na proponowany przez UCOS termin obrony student dokonuje w porozumieniu z Promotorem w dniu składania kompletu podanych poniżej dokumentów: 

Wszystkie wersje pracy (wydrukowana, elektroniczna,wprowadzona do Jednolitego Systemu Antyplagiatowego) muszą być takie same.


Ponadto student jest zobowiązany:

Po tym terminie nie będzie możliwości uzupełnienia danych w suplemencie, edytowanie danych natomiast będzie możliwe do momentu ich zatwierdzenia.

UWAGA - student kier. farmacja czynności oznaczone " * " dokonuje po zakończeniu sześciomiesięcznej praktyki zawodowej w aptece

  1. Odbiór dokumentów

W terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów Uczelnia sporządza i wydaje absolwentowi dyplom ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami i suplementem do dyplomu.

Warunkiem odbioru dyplomu (zgodnie z §65 pkt 1 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu) jest zdanie legitymacji studenckiej oraz uregulowanie wszystkich zobowiązań finansowych wobec Uczelni a także pozytywne rozliczenie elektronicznej karty obiegowej.

Dyplom należy odebrać osobiście.

 

Proponowane terminy obron w czerwcu i lipcu:

8 i 22 czerwca; 6, 13, 20, 27 lipca.

Proponowane terminy obron we wrześniu:

02, 07, 14, 21, 28 września.

 


Obrona pracy dyplomowej w trybie online (aplikacja Teams)