Rada Wydziału

Terminy posiedzeń
Wydziałowe Komisje

Lista Członków Rady Wydziału Farmaceutycznego
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 Profesorowie nadzw. i doktorzy habilitowani

Przedstawiciele adiunktów i asystentów

Przedstawiciele pracowników naukowo-technicznych:

Przedstawiciel Samorządu Doktorantów 

Przedstawiciele Samorządu Studenckiego:

Niepełnozatrudnieni oraz emerytowani profesorowie i doktorzy habilitowani: