Szkolenie podyplomowe


Informujemy, że od 30 kwietnia do 31 maja 2023 r. prowadzony będzie nabór

na następujące specjalizacje:

Farmacje Kliniczną, Szpitalną i Apteczną.

Farmaceuta ubiegający się o rozpoczęcie specjalizacji składa za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK)  wniosek do wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne.

Do wniosku dołącza się:

  1. odwzorowanie cyfrowe dyplomu ukończenia studiów wyższych, 
  2. odwzorowanie cyfrowe dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych,
  3. odwzorowanie cyfrowe dokumentu potwierdzającego okres zatrudnienia w zawodzie,
  4. oświadczenie dotyczące rodzaju publikacji (z zawartą w nim klauzulą o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”).

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza wojewoda.

Termin postępowania kwalifikacyjnego zaplanowany jest od 1 czerwca do 30 czerwca 2023 r.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

Więcej informacji na stronie: https://www.poznan.uw.gov.pl/rozpoczecie-specjalizacji-0

Zapraszamy!


DLA MAGISTRÓW FARMACJI

Uprzejmie informujemy, że Uniwersytet Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu organizuje szkolenia podyplomowe przeznaczone dla magistrów farmacji pracujących w zakresie farmacji aptecznej, farmacji klinicznej oraz farmacji szpitalnej

Kursy specjalizacyjne organizowane są przez Centrum Studiów Podyplomowych i Kształcenia Ustawicznego.
Podstawowym celem dydaktycznym Studium jest szkolenie w ramach poszczególnych specjalizacji, przygotowujące do egzaminów specjalizacyjnych oraz ustawiczne dokształcenie uwzględniające postęp nauki w zakresie farmacji. 

(-) prof. dr hab. Anna Jelińska
Dziekan Wydziału Farmaceutycznego

(-) prof. dr hab. Ewa Wender-Ożegowska
Prorektor ds. Szkoły Doktorskiej i Kształcenia Podyplomowego

Zapraszamy do kontaktu:
mgr Katarzyna Świątkowska
Centrum Studiów Podyplomowych i Kształcenia Ustawicznego
tel. 61 854 62 83
kursfarm@ump.edu.pl

Ważne linki:


DLA MAGISTRÓW ANALITYKI MEDYCZNEJ

Szkolenie specjalizacyjne

Specjalizacja dla diagnostów laboratoryjnych w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego odbywa się w zakresie następujących specjalności:

Diagnosta laboratoryjny ubiegający się o rozpoczęcie specjalizacji składa za pomocą systemu SMK w formie elektronicznej wniosek do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, Oddział Zdrowia WUW , Al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań.

Wniosek składa się w terminie od 15 listopada do 15 grudnia na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzone w terminie od 16 grudnia do 15 stycznia albo od dnia 30 kwietnia do 31 maja na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzone w terminie od 01 czerwca do 30 czerwca każdego roku.

Egzamin specjalizacyjny

Specjalizacja kończy się złożeniem egzaminu państwowego. Do egzaminu państwowego może być dopuszczona osoba, która odbyła specjalizację i złożyła do Urzędu Wojewódzkiego odpowiednio wymagane dokumenty.

Dokumenty, o których mowa składa się w terminie do dnia 31 lipca każdego roku dla sesji jesiennej lub do dnia 31 stycznia każdego roku dla sesji wiosennej w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia, Oddział Zdrowia WUW.

Kontakt:
Koordynator: Pełnomocnik Rektora ds. Organizacji Specjalizacji dla diagnostów laboratoryjnych
prof. dr hab. n. med. Sławomir Michalak
e-mail: swami@ump.edu.pl

mgr Dajana Maćkowiak
Katedra i Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
ul. Szamarzewskiego 84
60-569 Poznań
Tel. 61 854 90 75
e-mail: dmackowiak@ump.edu.pl

 

Kontakt

Centrum Studiów Podyplomowych i Kształcenia Ustawicznego
ul. Fredry 10
61-701 Poznań
tel. 61 854 62 83
kursfarm@ump.edu.pl