Misja i strategia Wydziału Farmaceutycznego

 
Wydział Farmaceutyczny w strukturach uniwersyteckich istnieje w Poznaniu od roku 1919.
W okresie swego rozwoju przeszedł on wiele reorganizacji, by w chwili obecnej kształcić studentów na pięciu kierunkach: farmacji (jednolite studia magisterskie), analityce medycznej (jednolite studia magisterskie), kosmetologii (studia pierwszego i drugiego stopnia), analityce kryminalistycznej i sądowej (studia pierwszego stopnia) oraz inżynierii farmaceutycznej (studia pierwszego stopnia), a także prowadzić kształcenie studentów zagranicznych w języku angielskim w ramach programu PharmD.

Poznański Wydział Farmaceutyczny jest jednym z czterech wydziałów wchodzących w skład Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Jego strukturę administracyjną tworzy siedemnaście katedr, tradycyjnie nazywanych „katedrą i zakładem”, pięć pracowni oraz jedno laboratorium. Misja i strategia rozwoju Wydziału Farmaceutycznego jest zgodna z misją i strategią rozwoju Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Misją Wydziału Farmaceutycznego jest kształcenie wysokokwalifikowanej kadry na potrzeby rynku usług zdrowotnych, w tym magistrów farmacji, analityki medycznej i kosmetologii, licencjatów kosmetologii i analityki kryminalistycznej i sadowej oraz inżynierów kierunku inżynieria farmaceutyczna, którzy dzięki uzyskanej wiedzy, nabytym umiejętnościom i ukształtowanym kompetencjom, są przygotowani do podejmowania wielorakich wyzwań zawodowych na obszarze Polski, Europy i świata. Studenci wszystkich kierunków kształceni są przez kadrę o najwyższych kwalifikacjach  zawodowych, w oparciu o programy zgodne ze standardami  międzynarodowymi i schematy ustalane z udziałem licznej grupy przedstawicieli absolwentów i przyszłych pracodawców. Najlepsi absolwenci studiów magisterskich mogą kontynuować kształcenie w ramach Szkoły Doktorskiej. Wysoka jakość i efektywność procesu edukacyjnego na wszystkich kierunkach Wydziału Farmaceutycznego została potwierdzona przez Polską (wcześniej Państwową) Komisję Akredytacyjną. Wypełniając swą misję, Wydział oferuje absolwentom studia podyplomowe na akredytowanych kierunkach oraz systematyczne szkolenie ustawiczne realizowane w porozumieniu i we współpracy z przedstawicielami interesariuszy zewnętrznych, a także możliwość realizowania części studiów we współpracujących ośrodkach zagranicznych.

Drugim, równie ważnym zadaniem, stanowiącym misję Wydziału Farmaceutycznego jest intensywne włączanie się we wszystkie realizowane w świecie obszary badań nad lekiem, materiałami medycznymi i produktami użytkowymi o zastosowaniach paramedycznych. Cel ten osiągany jest poprzez rozwijanie współpracy z krajowymi i międzynarodowymi firmami i koncernami farmaceutycznymi oraz instytucjami tzw. otoczenia biznesowego farmacji. Prowadzone prace naukowe dotyczą zarówno dyscyplin podstawowych, jak i stosowanych, co pozwala na efektywne wychodzenie z ofertą badawczą do partnerów biznesowych i coraz intensywniejsze podejmowanie wspólnych przedsięwzięć. Efektywnie rozwijana jest współpraca ze strukturami samorządowymi regionu oraz z regionalnymi organizacjami zawodowymi.

Skutecznym połączeniem obydwu wymienionych elementów misji Wydziału jest działalność popularyzatorska, zmierzająca do upowszechnienia wśród szerokiego grona odbiorców w różnym wieku, trudnych zagadnień z obszaru nauk farmaceutycznych i pokrewnych. Efektem tego rodzaju przedsięwzięć jest podnoszenie świadomości zdrowotnej społeczeństwa oraz przygotowanie do odpowiedzialnego i bezpiecznego stosowania preparatów o bezpośrednim oddziaływaniu na organizm człowieka, a także zapewnienie dostępu do rzetelnej informacji o tych produktach. Wydział Farmaceutyczny w swej misji wpisuje się w szczytne idee kształcenia i wychowywania studentów, przygotowywania i doskonalenia kadry naukowej oraz prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych zgodnie z zasadami swobody nauczania i wolności nauki, w duchu poszanowania praw jednostki oraz w służbie dla dobra kraju i ludzkości, przy zachowaniu nadrzędnej zasady głoszącej, że

„Dobro chorego najwyższym prawem”

stanowiące podstawowe przesłanie misji macierzystej Uczelni – Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

STRATEGIA DZIAŁANIA I ROZWOJU WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO