Przewody doktorskie

mgr farm. Magdalena Paczkowska

„Badania tożsamości i właściwości fizykochemicznych układów aktywnych substancji biologicznie czynnych z wybraną cyklodekstryną w odniesieniu do możliwości ich farmaceutycznych zastosowań”


mgr farm. Paulina Zalewska (z d. Nosal) 

„Terapeutyczne monitorowanie worykonazolu w osoczu u chorych dzieci i dorosłych z uwzględnieniem aspektów genetycznych”


 mgr anal. med. Natalia Konieczna (z d. Lipińska)

„Badanie wpływu hamowania telomerazy za pomocą TMPyP4 na skuteczność leków przeciwnowotworowych w komórkach raka piersi in vitro


 mgr farm. Katarzyna Sobańska

"Wpływ pory podania leku na skuteczność i bezpieczeństwo sunitynibu u ludzi oraz na penetrację sunitynibu przez barierę krew – płyn mózgowo-rdzeniowy 
i barierę krew - ciecz wodnista oka w modelu zwierzęcym
"


mgr farm. Marek Rychter

"Opracowanie i charakterystyka materiałów elektroprzędzonych z polimerów biodegradowalnych z cilostazolem do stosowania w chorobach naczyń"


 mgr farm.  Robert Kleszcz

„Modulacja kanonicznej ścieżki Wnt w komórkach płaskonabłonkowych nowotworów głowy i szyi – poszukiwanie nowych strategii terapeutycznych


mgr kosm.  Agata Włodarczyk

„Kultury in vitro Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl ex Spach oraz ocena aktywności biologicznej ekstraktów o potencjalnym zastosowaniu kosmetycznym


mgr farm.  Bartłomiej Niżnik

„Analiza porównawcza stosowania leków, suplementów diety i dermokosmetyków przez kobiety w ciąży na terenie województwa lubuskiego, hrabstwa Fife w Szkocji oraz kontonu Berno w Szwajcarii


mgr farm.  Anna Siemiątkowska

„Ocena funkcji dehydrogenazy 11β-hydroksysteroidowej typu 2 w ciąży powikłanej nadciśnieniem tętniczym


mgr farm. Miłosz Regulski

„Pochodne trans-stilbenu i trans-stilbazolu, jako selektywne inhibitory aktywności cyklooksygenazy-2 (COX-2) o właściwościach
przeciwnowotworowych i chemoprewencyjnych


mgr farm. Michał Teżyk

„Optymalizacja procesu wytwarzania tabletek powlekanych o natychmiastowym uwalnianiu z zastosowaniem wybranych narzędzi statystycznych”


mgr farm. Rafał Olijarczyk

„Badania trwałości mieszanin do żywienia pozajelitowego”


mgr chem. Ewelina Petzke

„Ocena właściwości antyoksydacyjnych 3,4,5,4'-tetrametoksystylbenu w modelu kancerogenezy chemicznej u szczura”


mgr kosm. Beata Kamińska

„Aktywność przeciwgrzybicza wybranych związków i ekstraktów z niektórych gatunków rodzaju Centaurea L.”


mgr anal. med. Magdalena Ratajczak

„Charakterystyka mikroorganizmów izolowanych ze środowiska farmaceutycznego oraz ocena ich zdolności do tworzenia biofilmu”


mgr farm. Agnieszka Klupczyńska

„Zastosowanie nowoczesnych strategii metabolomicznych i proteomicznych w charakterystyce raka płuca”

mgr farm. Magdalena Cerbin - Koczorowska

„Opracowanie narzędzia edukacyjnego promującego współpracę lekarza i farmaceuty dla potrzeb realizacji opieki farmaceutycznej w Polsce”


mgr inż. Marta Napierała

„Palenie tytoniu a ciąża i laktacja”


mgr chem. Izabela Kędziora

„Drosera spatulata Labill. z kultur in vitro jako źródło związków o spodziewanym działaniu biologicznym


mgr farm. Joanna Hajduk

„Optymalizacja strategii proteomicznych w analizie materiału biologicznego w oparciu o technikę MALDI TOF/TOF MS”


mgr farm. Tomasz Koczorowski

„Porfirazyny o potencjalnym zastosowaniu w biomimetyce cytochromów - synteza i   charakterystyka fizykochemiczna”


mgr farm. Anna Kasprzyk

„Farmakokinetyka i dystrybucja narządowa treosulfanu i jego biologicznie aktywnego monoepoksytransformeru”


mgr farm. Sebastian Lijewski

„Synteza, charakterystyka fizykochemiczna oraz ocena możliwości zastosowania w medycynie oraz nanotechnologii siarkowych pochodnych porfirazyn”


mgr Monika Leśniewska

„Analiza porównawcza lipofilowości oraz trwałości aktywnej przeciwwirusowo pochodnej 9-okso-5H-imidazo-[1,2-a]puryny, jej estrów
oraz estrów acyklowiru”


 mgr farm. Piotr Garbacki

 "Wpływ sterylizacji radiacyjnej na trwałość wybranych cefalosporyn”"
 

mgr farm. Paweł Dereziński
 
"Proteomiczna i metabolomiczna analiza surowicy krwi i moczu w poszukiwaniu biomarkerów raka prostaty"

mgr farm. Donata Deka - Pawlik

"Analiza polimorfizmów i ekspresji genów syntazy metioniny (MTR) i reduktazy syntazy metioniny (MTRR) w patogenezie stanu przedrzucawkowego"


mgr farm. Michał Kryjewski

"Synteza, badania strukturalne i fotochemiczne koniugatów porfirazyn i ftalocyjanin z adamantanem"


mgr inż. Justyna Karolak

"Złożoność aspektów genetycznych w wieloczynnikowych chorobach narządu wzroku – stożku rogówki oraz wysokiej krótkowzroczności."