Przewody doktorskie

 

mgr farm. Joanna Porażka

Farmakokinetyka leków przeciwbólowych stosowanych u pacjentów z zaburzeniami metabolicznymi w okresie pooperacyjnym”


mgr anal. med. Aleksandra Romaniuk-Drapała

„Badanie efektu modulacji telomerazy w warunkach in vitro na ścieżki związane z procesami proliferacji i adhezji w komórkach raka piersi linii MCF7 i MDA-MB-231"


mgr farm. Karolina Kilińska

„Ocena trwałości wybranych analogów karbapenemu oraz inhibitorów dehydropeptydazy poddanych sterylizacji radiacyjnej


mgr farm. Aneta Pindela (z d. Suseł)

„Badania zjawiska tautomerii protonowej aminowo-im inowej i stereoizomerii w pochodnych 4-amino-1,3-tiazol-2(5H)-onu


mgr farm. Dorota Kołodziej

„Porównanie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania tapentadolu i oksykodonu oraz określenie farmakokinetyki tapentadolu
u pacjentek po zabiegu histerektomii brzusznej


mgr farm. Anna Juszczak

„Trwałość peryndoprylu w fazie stałej oraz synteza nowych pochodnych inhibitorów konwertazy angiotensyny


mgr farm. Aleksandra Gostyńska

„Badania kompatybilności wybranych chemioterapeutyków z mieszaninami do żywienia pozajelitowego


mgr farm. Justyna Ber

„Populacyjna analiza farmakokinetyki i farmakodynamiki deksmedetomidyny w różnych grupach pacjentów


mgr farm. Beata Czarczyńska-Goślińska

„Oznaczanie w wybranych matrycach związków z grup parabenów i bisfenoli


mgr farm. Michał Falkowski

„Podstawione i dendrymeryczne porfirazyny siarkowe o potencjalnym zastosowaniu w medycynie - synteza i charakterystyka fizykochemiczna


mgr farm. Szymon Plewa

„Metabolomika celowana w analizie złożonych matryc biologicznych”


mgr chem. Jakub Dzitko

„Badanie układów pro-leków wybranych analogów β-laktamowych z substancjami pomocniczymi pod kątem możliwości modyfikacji szybkości rozpuszczania, trwałości, przenikalności i aktywności mikrobiologicznej


mgr chem. Ewelina Wieczorek - Szweda

„Synteza i charakterystyka fizykochemiczna podstawionych aminoporfirazyn i diazepinoporfirazyn o potencjalnej aktywności biologicznej”


mgr farm. Adam Tillo

„Podstawione fotosensybilatory pirazynoporfirazynowe i ftalocyjaninowe oraz substraty do ich syntezy – charakterystyka strukturalna i spektroskopowa”


mgr farm. Jerzy Waliszewski

„Aptekarstwo stargardzkie do 1945


mgr farm. Dariusz Młynarczyk

„Tribenzoporfirazyny o potencjalnym zastosowaniu w terapii fotodynamicznej - synteza i charakterystyka fizykochemiczna


mgr farm. Justyna Warzybok

„Wpływ wieku oraz rytmów okołodobowych na farmakokinetykę i farmakodynamikę deksmedetomidyny


mgr farm. Anna Bitner - Łukowska

„Polska prasa farmaceutyczna w latach 1989-2004


mgr farm. Dorota Pastok-Chomicka

„Farmakoekonomika u pacjentów leczonych w Kołobrzeskim Regionalnym Szpitalu z powodu kamicy pęcherzyka żółciowego w roku 2015


mgr farm. Agata Światły - Błaszkiewicz

„Wybrane strategie proteomiczne w poszukiwaniu wskaźników chorób nowotworowych układu płciowego


mgr farm. Agnieszka Stelmaszyk

Wpływ dapagliflozyny na wybrane aspekty patomechanizmu przewlekłych powikłań cukrzycy


mgr inż. Dorota Kamińska

„Charakterystyka czynników zjadliwości związanych z adhezją oraz tworzeniem biofilmu u szczepów Streptococcus agalactiae”


mgr farm. Ewelina Korczowska

„Ocena skażenia środowiska pracy wybranymi lekami cytotoksycznymi w jednostkach szpitalnych”


mgr farm. Magdalena Paczkowska

„Badania tożsamości i właściwości fizykochemicznych układów aktywnych substancji biologicznie czynnych z wybraną cyklodekstryną w odniesieniu do możliwości ich farmaceutycznych zastosowań”


mgr farm. Paulina Zalewska (z d. Nosal) 

„Terapeutyczne monitorowanie worykonazolu w osoczu u chorych dzieci i dorosłych z uwzględnieniem aspektów genetycznych”


 mgr anal. med. Natalia Konieczna (z d. Lipińska)

„Badanie wpływu hamowania telomerazy za pomocą TMPyP4 na skuteczność leków przeciwnowotworowych w komórkach raka piersi in vitro


 mgr farm. Katarzyna Sobańska

"Wpływ pory podania leku na skuteczność i bezpieczeństwo sunitynibu u ludzi oraz na penetrację sunitynibu przez barierę krew – płyn mózgowo-rdzeniowy 
i barierę krew - ciecz wodnista oka w modelu zwierzęcym
"


mgr farm. Marek Rychter

"Opracowanie i charakterystyka materiałów elektroprzędzonych z polimerów biodegradowalnych z cilostazolem do stosowania w chorobach naczyń"


 mgr farm.  Robert Kleszcz

„Modulacja kanonicznej ścieżki Wnt w komórkach płaskonabłonkowych nowotworów głowy i szyi – poszukiwanie nowych strategii terapeutycznych


mgr kosm.  Agata Włodarczyk

„Kultury in vitro Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl ex Spach oraz ocena aktywności biologicznej ekstraktów o potencjalnym zastosowaniu kosmetycznym


mgr farm.  Bartłomiej Niżnik

„Analiza porównawcza stosowania leków, suplementów diety i dermokosmetyków przez kobiety w ciąży na terenie województwa lubuskiego, hrabstwa Fife w Szkocji oraz kontonu Berno w Szwajcarii


mgr farm.  Anna Siemiątkowska

„Ocena funkcji dehydrogenazy 11β-hydroksysteroidowej typu 2 w ciąży powikłanej nadciśnieniem tętniczym


mgr farm. Miłosz Regulski

„Pochodne trans-stilbenu i trans-stilbazolu, jako selektywne inhibitory aktywności cyklooksygenazy-2 (COX-2) o właściwościach
przeciwnowotworowych i chemoprewencyjnych


mgr farm. Michał Teżyk

„Optymalizacja procesu wytwarzania tabletek powlekanych o natychmiastowym uwalnianiu z zastosowaniem wybranych narzędzi statystycznych”


mgr farm. Rafał Olijarczyk

„Badania trwałości mieszanin do żywienia pozajelitowego”


mgr chem. Ewelina Petzke

„Ocena właściwości antyoksydacyjnych 3,4,5,4'-tetrametoksystylbenu w modelu kancerogenezy chemicznej u szczura”


mgr kosm. Beata Kamińska

„Aktywność przeciwgrzybicza wybranych związków i ekstraktów z niektórych gatunków rodzaju Centaurea L.”


mgr anal. med. Magdalena Ratajczak

„Charakterystyka mikroorganizmów izolowanych ze środowiska farmaceutycznego oraz ocena ich zdolności do tworzenia biofilmu”


mgr farm. Agnieszka Klupczyńska

„Zastosowanie nowoczesnych strategii metabolomicznych i proteomicznych w charakterystyce raka płuca”

mgr farm. Magdalena Cerbin - Koczorowska

„Opracowanie narzędzia edukacyjnego promującego współpracę lekarza i farmaceuty dla potrzeb realizacji opieki farmaceutycznej w Polsce”


mgr inż. Marta Napierała

„Palenie tytoniu a ciąża i laktacja”


mgr chem. Izabela Kędziora

„Drosera spatulata Labill. z kultur in vitro jako źródło związków o spodziewanym działaniu biologicznym


mgr farm. Joanna Hajduk

„Optymalizacja strategii proteomicznych w analizie materiału biologicznego w oparciu o technikę MALDI TOF/TOF MS”


mgr farm. Tomasz Koczorowski

„Porfirazyny o potencjalnym zastosowaniu w biomimetyce cytochromów - synteza i   charakterystyka fizykochemiczna”


mgr farm. Anna Kasprzyk

„Farmakokinetyka i dystrybucja narządowa treosulfanu i jego biologicznie aktywnego monoepoksytransformeru”


mgr farm. Sebastian Lijewski

„Synteza, charakterystyka fizykochemiczna oraz ocena możliwości zastosowania w medycynie oraz nanotechnologii siarkowych pochodnych porfirazyn”


mgr Monika Leśniewska

„Analiza porównawcza lipofilowości oraz trwałości aktywnej przeciwwirusowo pochodnej 9-okso-5H-imidazo-[1,2-a]puryny, jej estrów
oraz estrów acyklowiru”


 mgr farm. Piotr Garbacki

 "Wpływ sterylizacji radiacyjnej na trwałość wybranych cefalosporyn”"
 

mgr farm. Paweł Dereziński
 
"Proteomiczna i metabolomiczna analiza surowicy krwi i moczu w poszukiwaniu biomarkerów raka prostaty"

mgr farm. Donata Deka - Pawlik

"Analiza polimorfizmów i ekspresji genów syntazy metioniny (MTR) i reduktazy syntazy metioniny (MTRR) w patogenezie stanu przedrzucawkowego"


mgr farm. Michał Kryjewski

"Synteza, badania strukturalne i fotochemiczne koniugatów porfirazyn i ftalocyjanin z adamantanem"


mgr inż. Justyna Karolak

"Złożoność aspektów genetycznych w wieloczynnikowych chorobach narządu wzroku – stożku rogówki oraz wysokiej krótkowzroczności."