Przewód doktorski - stary tryb - wykaz dokumentów

WNIOSEK o przeprowadzenie przewodu doktorskiego na podstawie przepisów dotychczasowych ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

Rozmowa z Dziekanem Wydziału – przedstawienie: tematu pracy, dotychczasowych osiągnięć naukowych, miejsca wykonywania pracy;

Dokumenty składane w Dziekanacie:

(dokumenty przygotowane w białej wiązanej teczce, bez nadruku)

Przy złożeniu pracy doktorskiej:

Przed dopuszczeniem do publicznej obrony pracy dr;

Przed obroną;

Druki do wypełnienia w końcowym etapie przewodu doktorskiego po zatwierdzeniu przyjęcia obrony i nadania stopnia dr uchwałą Rady Wydziału

Kontakt:
mgr Beata Słomińska,
tel. (0-61) 854-60-10
e-mail: bslomin@ump.edu.pl


Wykaz dokumentów do wszczęcia przewodu doktorskiego.pdf