Przewód doktorski - wykaz dokumentów

 
Opracowano na podstawie: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora
 

WYKAZ DOKUMENTÓW

 • Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego,
 • Załączniki:
  - oryginał lub poświadczona przez Wydział kopia dokumentu lub dyplomu, stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego,
  - proponowany temat i koncepcja rozprawy doktorskiej,
  ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny i dyscypliny naukowej, w zakresie której ma być otwarty przewód doktorski, propozycję osoby promotora oraz dyscypliny dodatkowej,

 • objaśnienia dodatkowe:

- obszar wiedzy: nauk medycznych i nauk o kulturze fizycznej,

- dziedzina=dyscyplina: nauki farmaceutyczne (na podstawie: rozporządzenie Ministra NiSzW z dn. 08.08.2011 r.)

- dyscyplina dodatkowa: przedmiot dodatkowy z którego chciałby zdawać egzamin doktorski na dalszym etapie przewodu (np. filozofia, historia farmacji, inny)

 • wykaz prac naukowych, twórczych prac zawodowych oraz informację o działalności popularyzującej naukę oraz CV,
 • poświadczoną kopię dowodu osobistego.
 • inne:
  - certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego (wg załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra)(w przypadku ubiegania się o zwolnienie z egzaminu doktorskiego z j.obcego)
 • Kandydat może zaproponować:

- promotora pomocniczego  lub kopromotora wraz z uzasadnieniem

Druki do wypełnienia w końcowym etapie przewodu doktorskiego po zatwierdzeniu przyjęcia obrony i nadania stopnia dr uchwałą Rady Wydziału

      Kontakt: 
      mgr Beata Słomińska, 
      tel. (0-61) 854-60-10 
      e-mail: bslomin@ump.edu.pl