Niestacjonarne Studium Kształcenia Podyplomowego w zakresie analityki medycznej

 

Uprzejmie informujemy, że nabór na Studia Podyplomowe z zakresu Analityki Medycznej w roku akademickim 2019/2020 zostaje zawieszony.

Jeśli założenia ustawowe tych studiów nie ulegną zmianie przewidywany jest uruchomienie kolejnej edycji studiów w roku akademickim 2020/2021.

Jednym z kryteriów, który brany jest pod uwagę przy rekrutacji na ten typ studiów jest staż w pełno-profilowym laboratorium diagnostycznym.   Z tego powodu wszystkim zainteresowanym zalecamy , aby w oczekiwaniu na kolejną rekrutację postarali się taki staż odbyć.

 

1. Nazwa studiów podyplomowych:

Niestacjonarne Studium Kształcenia Podyplomowego w zakresie Analityki Medycznej

2. Cele i zadania:

Celem studiów jest przygotowanie do pracy w pełno-profilowym laboratorium diagnostycznym, a w szczególności umożliwienie uzyskania kwalifikacji diagnosty laboratoryjnego absolwentom innych kierunków niż Analityka Medyczna już zatrudnionych w laboratoriach diagnostycznych.

3. Kryteria kwalifikacyjne kandydatów:

Na studia podyplomowe zgodnie z Ustawą o diagnostyce laboratoryjnej z dnia 27 lipca 2001r. (Dz. U. 2016 poz. 2245) mogą być przyjęte osoby, które ukończyły studia wyższe na kierunkach:

a) biologia lub farmacja i uzyskały tytuł zawodowy magistra,

b) chemia lub biotechnologia i uzyskały tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera,

c) weterynaria i uzyskały tytuł zawodowy lekarza weterynarii,

d) na kierunku lekarskim i uzyskały tytuł zawodowy lekarza.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje ocenę formalną złożonych dokumentów.
Pod uwagę brana będzie kolejność zgłoszeń oraz okres stażu pracy w wieloprofilowym laboratorium diagnostycznym.

4. Zakładane efekty kształcenia:

Wiedza

Absolwent posiada wiedzę w zakresie:

Podstawowych dyscyplin medycyny laboratoryjnej

Umiejętności

Absolwent posiada umiejętność:

Profesjonalnego wykonywania czynności diagnosty laboratoryjnego, zgodnie z wymogami dobrej praktyki laboratoryjnej oraz zasadami etyki zawodowej.

Kompetencje społeczne

Absolwent posiada kompetencje do:

Partnerskiej współpracy z lekarzami, farmaceutami oraz pozostałymi pracownikami zakładów ochrony zdrowia w rozwiązywaniu problemów diagnostycznych, prognostycznych i dotyczących monitorowania terapii.

5. Plan studiów:

X edycja

6. Plany zajęć:

X edycja semestr IV

7. Warunki ukończenia studiów:

Zawodowe kształcenie podyplomowe kończy się złożeniem egzaminu.

Do egzaminu może być dopuszczona osoba, która zrealizowała i zaliczyła program zawodowego kształcenia podyplomowego.

Egzamin kończący zawodowe kształcenie podyplomowe składa się z dwóch części – egzaminu praktycznego i teoretycznego.

Potwierdzeniem złożenia egzaminu z wynikiem pozytywnym jest wydane przez jednostkę szkolącą zaświadczenie, które stanowi podstawę do otrzymania świadectwa ukończenia zawodowego kształcenia podyplomowego.

Regulamin egzaminu końcowego

8. Organizacja:

Czas trwania: 2 lata

Liczba semestrów: 4 semestry

Liczba punktów ECTS: 74

Łączna liczba godzin: 1070, w tym:

9. Koszt uczestnictwa i forma płatności:

Opłata za studia wynosi 18 800,00 zł i może być wniesiona w całości (przed rozpoczęciem zajęć) lub w IV równych ratach (I rata do 25.09.2017, II rata do 23.02.2018, III rata do 25.09.2018, IV rata do 22.02.2019). 

Kierownik Niestacjonarnego Studium Kształcenia Podyplomowego

w zakresie analityki medycznej:

prof. dr hab. Wanda Baer – Dubowska

tel. (61) 854-66-25

e-mail: baerw@ump.edu.pl

Obsługa administracyjna:

mgr Kamila Stiller

tel. (61) 854-62-13, fax (61) 854-61-06

e-mail: kstiller@ump.edu.pl

 

10. Informacje dodatkowe:

Regulacje prawne:

Zarządzenie Nr 27/16 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 5 kwietnia 2016 roku w sprawie uruchomienia IX edycji Niestacjonarnych Studiów Kształcenia Podyplomowego w zakresie Analityki Medycznej i ustalenia wysokości opłat za kształcenie 

Zarządzenie Nr 66/17 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie uruchomienia X edycji Studiów Podyplomowych w zakresie Analityki Medycznej i ustalenia wysokości opłat za kształcenie 

Załącznik do Uchwały Senatu nr 183/16 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu