Studia Podyplomowe Zioła w profilaktyce i terapii - III Edycja

1. DANE KONTAKTOWE JEDNOSTKI

2. REGULACJE PRAWNE:

Zarządzenie nr 10/15
Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 02 lutego 2015 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Farmaceutycznym Niestacjonarnych Studiów Podyplomowych "Zioła w profilaktyce i terapii".

Zarządzenie Nr 40/16
Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie uruchomienia III Edycja Studiów Podyplomowych "Zioła w profilaktyce i terapii" i ustalenia wysokości opłat za kształcenie.

Regulamin Studiów Podyplomowych

3. ZADANIA I CELE STUDIÓW:

Studia Podyplomowe „Zioła w Profilaktyce i Terapii” skierowane są do absolwentów szkół wyższych zainteresowanych  zdobyciem wiedzy na temat działania i stosowania ziół w celach profilaktycznych i leczniczych, promocją ziołolecznictwa, a także poszerzeniem wiedzy na temat znaczenia ziół jako elementu opieki farmaceutycznej.

W programie kształcenia zawarte będą zagadnienia dotyczące pozycji leku roślinnego, składników decydujących o ich aktywności biologicznej, działania i zasad stosowania ziół w profilaktyce, leczeniu podstawowym różnych chorób i wspomagającym przy stosowaniu leków syntetycznych, działania uboczne, interakcje. Przedstawione będą procesy technologiczne, również biotechnologiczne użyteczne przy uzyskiwaniu produktów roślinnych. Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje mogą być wykorzystane w praktyce lekarskiej, farmaceutycznej (apteki, sklepy zielarskie) i w innych zawodach o profilu medycznym, przez osoby zatrudnione w przemyśle farmaceutycznym, szczególnie zielarskim, a mające inne niż farmaceutyczne wykształcenie, przez osoby zainteresowane stosowaniem ziół.

Studia trwają II semestry, zajęcia (167 godzin wykładów, seminariów i ćwiczeń) odbywają się w trybie niestacjonarnym, w soboty i w niedziele (godz. 8.30–17.45), jeden lub dwa razy w miesiącu:

I semestr 12. 11. 2016 r. - 19. 02. 2017 r. II semestr 04. 03. - 14. 05. 2017 r.

4. REKRUTACJA KANDYDATÓW:

Na III edycję studiów rekrutacja odbywa się od 06. 06. 2016 r.  do 14. 10. 2016 w godzinach od 10.00 do 14.00.

Dokumenty można składać osobiście lub przesyłać listownie na adres:
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
Katedra i Zakład Farmakognozji, 
60-781 Poznań,
ul. Święcickiego 4

5. KRYTERIA KWALIFIKOWANIA KANDYDATÓW:

Na studia mogą być przyjęte osoby, które ukończyły studia wyższe (co najmniej licencjackie) o profilu medycznym (medycyna, stomatologia, farmacja, kosmetologia, analityka medyczna, pielęgniarstwo i inne), a także o profilu biologicznym, chemicznym, przyrodniczym i innym.

Zakwalifikowanie kandydata do uczestnictwa w studiach podyplomowych - przez Dziekana Wydziału Farmaceutycznego. W przypadku nieprzyjęcia kandydata odwołanie należy kierować do Rektora UMP w terminie 14 dni.

Maksymalna liczba miejsc: 60 osób, minimalna liczba słuchaczy warunkująca uruchomienie III Edycji: 20 osób

Opłata za studia wynosi 3250,- zł i może być wniesiona w całości lub dwóch ratach (I rata 1655,- zł do 02.12.2016 r., II rata 1625,- zł do 28.02.2017 r.)  

Wpłat należy dokonać na następujący numer rachunku bankowego:

Citibank Handlowy Warszawa Oddział w Poznaniu
56 1030 1247 0000 0000 4771 8000
Tytuł przelewu: nr 700-05-125

6. WYMAGANE DOKUMENTY:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

1) formularz aplikacyjny o przyjęcie na studia podyplomowe zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Regulaminu Studiów Podyplomowych UMP wprowadzonego Uchwałą Senatu nr 175/2015
2) odpis lub poświadczoną przez Uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia,
3) poświadczoną przez Uczelnię kopię dowodu osobistego,
4) 1 fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle, podpisane imieniem i nazwiskiem,
5) podpisane oświadczenie, potwierdzające zapoznanie się z Regulaminem studiów podyplomowych oraz zobowiązujące do terminowego wnoszenia opłat, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Regulaminu Studiów Podyplomowych UMP wprowadzonego Uchwałą Senatu nr 175/2015.

7. WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW:

Warunkiem ukończenia studiów jest obecność na wykładach, seminariach i ćwiczeniach (słuchacz jest zobowiązany do wzięcia udziału w 90% zajęć), uzyskanie zaliczeń z objętych planem przedmiotów i pozytywnych ocen egzaminów cząstkowych w określonych terminach oraz złożenie egzaminu końcowego. 
Po zakończeniu zajęć Uczelnia wystawia słuchaczowi Świadectwo Ukończenia Studiów.

Na świadectwie zamieszczona będzie dodatkowa adnotacja: Program Studiów Podyplomowych „Zioła w Profilaktyce i Terapii” uwzględnia tematykę kursów z zakresu towaroznawstwa zielarskiego, wymaganych do uzyskania kwalifikacji niezbędnej do prowadzenia sklepów zielarsko-medycznych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie placówek oraz punktów aptecznych.

8. PROGRAM KSZTAŁCENIA:

Cele i efekty kształcenia
MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
SYLABUS

9. WYKŁADOWCY:

Wykłady, seminaria i ćwiczenia będą prowadzili nauczyciele akademiccy, pracownicy Katedr i Zakładów Uniwersytetu Medycznego im Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (Farmakognozji, Botaniki Farmaceutycznej i Biotechnologii, Farmakologii, Fizjologii, Technologii Środków Leczniczych).

Do prowadzenia wykładów zostali zaproszeni lekarze o różnych specjalnościach, stosujący w praktyce lekarskiej zioła oraz przedstawiciel przemysłu farmaceutycznego.

Lek. med. Tadeusz Liczko zajmuje się leczeniem trudno gojących się ran kończyn dolnych i obrzęków, kompresjoterapią, immunologią i nietolerancjami pokarmowymi, zasadami optymalnego biologicznego żywienia chorych, zapobieganiem chorobom, wykorzystaniem potencjału biologicznego pacjentów, poszukiwaniem środowiskowych przyczyn chorób.

Lek. med. Wojciech Gziut zajmujący się leczeniem chorób cywilizacyjnych, takich jak: dychawica oskrzelowa, zespół drażliwego jelita, stwardnienie rozsiane, zmiany reumatoidalne, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia zachowania, różnorodne zespoły psychosomatyczne przy wykorzystaniu metod naturalnych.

Dr med. Tadeusz Grochowina, jako pediatra szczególną uwagę poświęca stosowaniu ziół w leczeniu dzieci.

Lek. med. Marcin Samosiej  w stosowaniu ziół  wykorzystuje doświadczenia  O. Bonifratrów.

Dr n. med. Arkadiusz Kapliński w praktyce ginekologiczno-położniczej i endokrynologicznej wykorzystuje zioła i preparaty pszczele w leczeniu niepłodności, zaburzeń hormonalnych, zapobiegania poronieniom oraz w prowadzeniu ciąży zagrożonej.

Dr. farm. Jerzy Jambor - współtwórca powszechnie stosowanych leków roślinnych: Bioaron C, Dentosept, Artecholin, Sylimarol, współrealizator międzynarodowych projektów, związanych z rozwojem technologii leku roślinnego. Autor lub współautor publikacji z zakresu zielarstwa i ziołolecznictwa, książek „Rośliny lecznicze – od aloesu do żeń-szenia” oraz „Handbuch des Arznei - und Gewurzpflanzenanbaus”.