< Cofnij

STYPENDIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Szanowni Studenci,

Informujemy, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza możliwość składania wniosków o przyznanie stypendiów za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2019/2020

Zasady przyznawania stypendiów Ministra regulowane są na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. poz. 658) oraz Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.).

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami (z pkt. 2. 3. Informacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz oświadczeniami studenta: o zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym i o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych) prosimy składać w Dziekanacie Wydziału w terminie do 14 października 2019 r. w formie papierowej, oraz obowiązkowo w formie elektronicznej na adres mail dwf@ump.edu.pl .

Szczegóły dostępne na stronie: https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20192020