< Cofnij

Rozdział środków na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych

Zgodnie z Uchwałą nr 55/2011 Senatu UMP z dnia 27.04.2011 r. w sprawie uchwalenia „Kryteriów rozdziału środków na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym”, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego informuje o możliwości składania wniosków o finansowanie wymienionych badań.

Wnioski przygotowane zgodnie z wytycznymi cytowanej Uchwały, na zmodyfikowanym druku według załączonego wzoru Załącznika nr 1, należy składać w formie drukowanej w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego u Pani mgr Beaty Słomińskiej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 czerwca.

Dla wniosków wymagających zgody Komisji Bioetycznej, zgoda ta może być dostarczona w terminie późniejszym, pod warunkiem dostarczenia wraz z wnioskiem deklaracji złożenia owej zgody.

Wszystkie osoby, którym przyznano podobne środki na prowadzenie badań w roku ubiegłym, o złożenie stosownych sprawozdań wg wzoru Załącznika nr 2 wraz z wnioskiem o dalsze finansowanie lub dla wniosków zakończonych, również w terminie do dnia 19 czerwca.
Niedostarczenie pełnego sprawozdania w powyższym terminie wyklucza daną osobę z możliwości ubiegania się o kontynuowanie finansowania badań.