< Cofnij

Praktyki studenckie w Departamencie ds. Zdrowia Psychicznego

Biuro Rzecznika Praw pacjenta serdecznie zaprasza studentów do odbycia praktyki studenckiej w Departamencie ds. Zdrowia Psychicznego w Biurze w Warszawie bądź u Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego w placówkach na terenie całego kraju. Wykaz województw i placówek, na terenie których pracują Rzecznicy znaleźć można na naszej stronie internetowej https://www.gov.pl/web/rpp/rzecznicy-praw-pacjenta-szpitala-psychiatrycznego

Oferta praktyk jest skierowana przede wszystkim do studentów, którzy rozważają możliwość podjęcia pracy w obszarze psychiatrii, ochrony zdrowia i praw pacjentów oraz tych, którzy pragną zdobyć doświadczenie zawodowe w administracji publicznej. 

Możliwość odbycia praktyk będzie uzależniona oczywiście zarówno od sytuacji epidemiologicznej w Polsce, a także od trybu działania uczelni wyższych i naszego Biura. Studentów, którzy wyrażą zainteresowanie niniejszą propozycją i przyjmą zaproszenie na praktyki, będziemy informować o dalszych krokach, wynikających z bieżącego rozwoju sytuacji epidemicznej.

Kwestie organizacyjne Planowane są dwa turnusy praktyk w terminach: I. 19 – 30 lipca 2021 r. (80 h) II. 2 – 13 sierpnia 2021 r. (80 h) Pierwszy tydzień praktyk w każdym turnusie odbywać się będzie w systemie hybrydowym, w pierwszym dniu praktyk przewidywana jest osobista wizyta praktykanta w siedzibie Biura Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie. Drugi tydzień praktyk będzie odbywał się na miejscu, w zależności od dokonanego wyboru: w siedzibie Biura bądź u Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego w podmiotach leczniczych. W przypadku wymaganej mniejszej liczby godzin praktyk możliwe będzie odbycie praktyk wyłącznie w pierwszym tygodniu danego turnusu (prosimy o taką informację w zgłoszeniu). Opiekunami praktyk będą pracownicy Biura, niewykonujący zawodu medycznego bądź zawodu psychologa.

W zgłoszeniu prosimy podać wybrany termin praktyk (turnus I lub II) i miejsce odbywania praktyk (Biuro w Warszawie lub Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego). Prosimy również o dołączenie listu motywacyjnego. Zgłoszenia niezawierające listu nie będą rozpatrywane. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony https://www.gov.pl/web/rpp/ z zakładki „praca i praktyki”, podpisać własnoręcznie, a następnie przesłać skan lub zdjęcie.

Na zgłoszenia oczekujemy do 31 maja 2021 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kadry@rpp.gov.pl. Do 18 czerwca 2021 r. skontaktujemy się z wybranymi osobami, które zaprosimy na praktyki i przekażemy dalsze informacje. W razie pytań zapraszam też do kontaktu z Panią Ewą Pacochą, e-mail:e.pacocha@rpp.gov.pl