< Cofnij

Obrony prac magisterskich i licencjackich

Szanowni Państwo,
Kierownicy Jednostek UMP, w których realizowane są prace magisterskie na kierunku analityka medyczna, farmacja i kosmetologia a także prace licencjackie na kierunku kosmetologia – studia pierwszego stopnia,

     W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania Uczelni do dnia 30 września br., uprzejmie proszę o rozważenie możliwości zakończenia pracy magisterskiej/licencjackiej przy zrealizowaniu ponad 50% założonego celu pracy, rozszerzenie części teoretycznej i umożliwienie przystąpienia do egzaminu dyplomowego w czerwcu lub w lipcu br.

   Jeżeli założony cel pracy nie został zrealizowany lub został zrealizowany w niewielkim zakresie, proponuję rozważyć możliwość zmiany pracy doświadczalnej na pracę przeglądową z zakresu zatwierdzonego tematu pracy.

      Jeżeli jednak konieczna jest zmiana tematu pracy licencjackiej lub magisterskiej, uprzejmie proszę o pilne przesłanie wszelkich modyfikacji dotyczących prac realizowanych w Państwa Jednostce.

Obrona pracy dyplomowej w trybie online

     Po złożeniu w dziekanacie kompletu wymaganych dokumentów, możliwe jest przeprowadzenie obrony w trybie online według poniższych zasad:

  1. student składa drogą elektroniczną wniosek do Dziekana WF o przeprowadzenie obrony pracy magisterskiej/licencjackiej w trybie online, na adres odpowiednio:
  1. student oświadcza, że podczas obrony w trybie online, nie będzie korzystał z pomocy naukowych oraz z pomocy osób trzecich,
  2. obrona odbywa się wyłącznie za pośrednictwem aplikacji Teams w trybie wideokonferencji,
  3. logowanie do aplikacji Teams musi obywać się za pośrednictwem oficjalnych kont UMP umożliwiających weryfikację tożsamości uczestników,
  4. w trakcie całego czasu trwania obrony pracy magisterskiej w trybie online konieczny jest przekaz zarówno obrazu jak i dźwięku,
  5. warunkiem przeprowadzenia obrony w trybie online jest udział w wideokonferencji wszystkich członków komisji (dziekan, promotor, egzaminator, recenzent),
  6. w ustaleniu dogodnego dla wszystkich uczestników terminu obrony pośredniczy dziekanat,
  7. skan zaświadczenia o uzyskaniu tytułu magistra/licencjata zostanie przesłany absolwentowi drogą elektroniczną (analityka medyczna, kosmetologia)

Wzór podania o przeprowadzenie obrony i druk oświadczenia studenta są dostępne na stronie Wydziału Farmaceutycznego w zakładce Informacje dla studentów ostatnich lat studiów.

Osobą upoważnioną do podpisywania wymaganych dokumentów podczas obrony jest Przewodniczący Komisji. Dopuszcza się, aby ostateczna wersja pracy dyplomowej została dostarczona recenzentowi w formie elektronicznej. 

Dziekanat nie pośredniczy w przekazaniu pracy do recenzenta! 

Pracę do recenzenta przekazuje Promotor/Student. 

Recenzent pracy jest zobowiązany do przesłania swojej opinii promotorowi oraz studentowi, drogą elektroniczną (skan z podpisem). 

Oryginał podpisanej recenzji należy dostarczyć do Dziekanatu najpóźniej 1 dzień przed obroną. 

Informację o terminie obrony Członkowie Komisji otrzymają drogą mailową.   

       Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć do dziekanatu, przed obroną (zgodnie z zasadami obsługi studentów w czasie epidemii COVID-19)

Student:

Promotor pracy:

Przebieg obrony prowadzonej w aplikacji Teams:

W przypadku, gdy promotorem pracy jest nauczyciel akademicki ze stopniem doktora, w egzaminie powinien uczestniczyć samodzielny pracownik nauki
z danej Jednostki. W przypadku braku możliwości udziału w egzaminie samodzielnego pracownika nauki z danej Jednostki, obowiązki egzaminatora pełni Przewodniczący Komisji.