< Cofnij

Nagrody Naukowe Wydziału Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk

Informujemy o możliwości aplikowania o nastepujące nagrody:

Nagroda Naukowa im. Jędrzeja Śniadeckiego - przyznawana za najwybitniejsze wyniki badań naukowych, przyczyniające się do rozwoju nauk medycznych, niezależnie od dyscypliny, specjalności i zakresu prowadzonych prac,

- Nagroda Wydziałowa - przyznawana za prace wyróżniające się osiągnięciami naukowymi, wykonywane całkowcie w kraju lub w kraju ze współpracy z placówką zagraniczną, zakończone i ogłoszone drukiem w ciągu ostatnich 3 lat. W przypadku współpracy z ośrodkiem zagranicznym, polski autor winien złożyć oświadczenie precyzujące udział wykonania badań w obu ośrodkach sygnowane przez autora zagranicznego. Winna być załączona zgoda współautorów zagranicznych na przedstawienie pracy do nagrody. Nagroda Wydziałowa może być indywidualna lub zespołowa, za wyniki jednej pracy lub za cykl prac (nieprzekraczający 3-5 pozycji). W przypadku nagrody zespołowej wkład pracy nagradzanych autorów nie może być mniejszy niż 25%.

Regulaminy i wniosek

Termin skladania wniosków: 31 maja 2019 r.