< Cofnij

Konkurs na najlepsze prace magisterskie i rozprawy doktorskie na temat przemian w Poznaniu w latach 1990-2015

Fundacja Rozwoju Miasta Poznania wraz z Instytutem Historii UAM oraz Poznańskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk ogłosiła konkurs na najlepsze prace magisterskie i rozprawy doktorskie na temat przemian w Poznaniu w latach 1990-2015. Prace mogą dotyczyć różnych aspektów zmian.

Do konkursu mogą być zgłoszone prace reprezentujące różne dyscypliny naukowe, prezentujące oryginalne badania dotyczące szeroko rozumianego życia społecznego, instytucji miejskich, samorządności, edukacji, aktywnościobywatelskiej, postaw i zachowań politycznych mieszkańców Poznania, życia religijnego oraz postaw światopoglądowych, aktywności artystycznej, instytucji kulturalnych i uczestnictwa w kulturze, urbanistyki i architektury, problematyki gospodarczej we wszelkich jej przejawach, zdrowotności, zagadnień środowiska naturalnego, ekologii oraz innych zjawisk związanych z życiem miasta Poznania we wskazanym okresie.

Prawo zgłaszania prac konkursowych mają: uczelnie wyższe, instytuty naukowe, naukowobadawcze, stowarzyszenia, instytucje kulturalne, samorządy lokalne, autorzy prac oraz ich promotorzy.

Oceny prac nadesłanych na konkurs będzie dokonywać Kapituła konkursu.

Do konkursu mogą być zgłaszane prace obronione pomiędzy 1 stycznia 2016 roku a 15 grudnia 2019 roku.

Dla autorów najlepszych prac są przewidziane nagrody pieniężne i pisemne wyróżnienia:

Prace konkursowe należy składać w siedzibie Fundacji Rozwoju Miasta Poznania w terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku w Poznaniu (61-124), ul. Prymasa Wyszyńskiego 8.

Regulamin Konkursu