< Cofnij

Informacje dla studentów I roku

 

LOGOWANIE DO SYSTEMU WISUS
NUMER SUBKONTA

Informujemy, że po zalogowaniu się do systemu rekrutacyjnego SZANSA, wchodząc w odpowiedni kierunek studiów, następnie w zakładkę ASIA, a dalej profil osobowy, znajdziecie Państwo zakładkę z wnioskiem o przydzielenie pokoju w Domu Studenckim, a także numer swojego albumu.

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu wykorzystuje Wirtualny System Usług dla Studenta (WISUS). Numer albumu będzie niezbędny do zalogowania się do powyższego systemu.

Wirtualny System Usług dla Studenta (WISUS), jest dostępny pod adresem www.uczelnia.ump.edu.pl

Informacje niezbędne do logowania:
Użytkownik:
 s+numer albumu (np. s12345)

Hasło: numer PESEL, z możliwością późniejszej zmiany

Będąc użytkownikiem systemu WISUS, będziecie Państwo mieć dostęp do indywidualnego konta bankowego, na które należy przekazywać wszelkie wpłaty na rzecz Uczelni związane z tokiem studiów.
Przydzielone konto zachowa swoją ważność przez cały tok studiów.

Korzystając z systemu WISUS, studenci otrzymują wiadomości na wewnętrzną pocztę elektroniczną.

Uczelniane konto poczty elektronicznej:
Użytkownik:
 numer albumu @student.ump.edu.pl

Hasło: PESEL, z możliwością późniejszej zmiany

Korzystanie z konta proszę traktować jako obowiązkowe. Pracownicy uczelni będą posługiwać się tym adresem przy wysyłaniu różnego rodzaju informacji.

SPRAWY ORGANIZACYJNE - OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA

Studenci I roku Wydziału Farmaceutycznego proszeni są o stawienie się w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego w celu podpisania umowy, a także odebrania legitymacji studenckiej w następujących terminach:

29.09.2018 r. w godzinach od 8:00 – 10:00:

W celu odebrania legitymacji należy:

* osoby studiujące już na innym kierunku w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu nie uiszczają opłaty za legitymację

 

UMOWY WZORY:

- studia stacjonarne: farmacjaanalityka medycznakosmetologiaanalityka kryminalistycznainżynieria farmaceutyczna

- studia niestacjonarne: farmacjakosmetologia
 

OBOWIĄZKOWE KURSY I SZKOLENIA NA PLATFORMIE SOlat.

Logowanie na platformę SOlat.

W celu wejścia na platformę SOlat, należy zalogować się do Panelu kandydata i następnie kliknąć link do platformy SOlat. Student automatycznie zostanie przeniesiony na platformę, bez konieczności podawania danych logowania.

1. Obowiązkowe szkolenie w zakresie "Ochrona danych osobowych" na platformie SOlat. 

Po ukończeniu szkolenia należy wydrukować zaświadczenie i dostarczyć je do dziekanatu dnia 29.09.2018 r. (kier.: analityka medyczna, farmacja, kosmetologia I st., inżynieria farm., analityka kryminalistyczna), oraz 06.10.2018 r. (kier. kosmetologia studia niestacjonarne II stopnia). Brak zaliczenia ze szkolenia uniemożliwi wygenerowanie dokumentów związanych z tokiem studiów (np. wydruk umowy oraz legitymacji studenckiej).

2. Obowiązkowy test językowy - „Test klasyfikujący z języka angielskiego 2018/2019” - dla studentów kier. farmacja.

I tura - 10.10.2018 godz. 11:00 - 12:15

II tura - 10.10.2018 godz. 12:15 - 13:45

Test odbędzie się w Centrum Innowacyjnych Technik Kształcenia, ul. Parkowa 2, podział na tury zostanie podany razem z planem zajęć. Proszę o przybycie na test 10 - 20 minut przed rozpoczęciem wyznaczonej tury.

3. Szkolenie Biblioteczne na platformie SOlat - „Szkolenie Biblioteczne 2018/2019 – Biblioteka Główna UMP” - kurs dostępny od 01.10.2018 r. do 31.12.2018 r. (kurs nie dotyczy kierunku kosmetologia studia niestacjonarne II stopnia)

4. Szkolenie BHP i P.Poż. na platformie SOlat - „Szkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej 2018” - kurs dostępny od godz.10:00 01.10.2018 r. (poniedziałek) - 30.11.2018 r. (piątek) do godz 10:00

Kontakt

W przypadku problemów z dostępem do platformy SOlat, lub któregoś z kursów należy skontaktować się z Centrum Innowacyjnych Technik Kształcenia drogą mailową na adres elearning@ump.edu.pl (najlepiej korzystając z maila studenckiego jeżeli ma się do niego dostęp).

W treści wiadomości należy podać następujące informacje, które ułatwią rozwiązanie problemu:

- imię i nazwisko;
- numer indeksu;
- wydział kierunek, tryb i rok studiów;
- numer błędu (jeśli system go wyświetlił);
- zrzut ekranu w formacie jpg obrazujący występujący problem;
- szczegółowy opis problemu z wykonywanymi wcześniej działaniami.

Na maile CITK odpowiada najpóźniej na następny dzień roboczy, w przypadku wysłania zgłoszenia w dniu wolnym od pracy - najpóźniej na pierwszy dzień roboczy przypadający po nim


SZKOLENIE RUSS (Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego)

Obowiązkowe szkolenie z praw i obowiązków studenta przeprowadzane przez Radę Uczelnianą Samorządu Studenckiego (RUSS) odbędzie się:
08.10.2018 r. o godz. 17:30 w Centrum Kongresowo – Dydaktycznym, sala A, ul. Przybyszewskiego 37 A (szkolenie nie dotyczy kier. kosmetologia st. niestacjonarne)


ZAPISY NA FAKULTETY

Do zaliczenia I roku konieczne jest uzyskanie odpowiedniej ilości punktów ECTS z przedmiotów fakultatywnych (kier. farmacja 7 pkt., kier. analityka medyczna 7 pkt. i kier. kosmetologia 2 pkt.). W celu zapisania się na zajęcia fakultatywne należy zalogować się do systemu WISUS. Zapisy rozpoczynaja sie od dnia:

- 30.09.2018 r. - dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych studiujących razem ze stacjonarnymi,

- 01.10.2018 r. - dla studentów niestacjonarnych.


STUDENCI STUDIÓW NIESTACJONARNYCH

Wszyscy studenci studiów niestacjonarnych zobligowani są do wypełnienia oświadczenia dotyczącego sposobu opłacania czesnego w roku akademickim 2018/2019, który znajduje się w module ASIA (oświadczenie dostępne w terminie 15.09 - 30.09.2018 r.).

Studenci przyjęci na I rok studiów niestacjonarnych wydrukowany formularz dostarczają do Dziekanatu w dniu podpisywania umów.

 Dla kierunku FARMACJA:
- 29.09.2018 r.

 Dla kierunku KOSMETOLOGIA, STUDIA II STOPNIA:
- 06.10.2018 r.

W celu wypełnienia formularza należy przejść do modułu ASIA -> Wnioski/Podania -> Kierunek studiów -> Lista otwartych wniosków -> Wniosek o ustalenie liczby rat czesnego w roku akademickim 2018/2019.

Zarzadzenie nr 70/18 Rektora UMP z dnia 25 czerwca 2018 sprawie wysokości opłat za studia niestacjonarne dla studentów przyjętych na studia w roku akademickim 2018/2019

Uchwała nr 127/18 Senatu UMP z dnia 20 czerwca 2018 w sprawie określenia szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne, w tym trybu i warunków zwalniania - w całości lub w części - z tych opłat studentów lub doktorantów, w szczególności osiągających wybitne wyniki w nauce, a także tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej


UBEZPIECZENIE NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków)

Ubezpieczenie od NNW: opłatę w kwocie 40 zł dokonują Państwo na indywidualne subkonto w nieprzekraczalnym terminie do 31.10.2018 r. z dopiskiem: składka na ubezpieczenie zdrowotne NNW 2018/2019, imię i nazwisko, wydział, kierunek studiów, rok studiów.

W systemie ASIA  istnieje funkcja, za pomocą której należy oznaczyć chęć przystąpienia do ubezpieczenia. Aktywowanie powyższej opcji spowoduje automatyczne utworzenie naliczenia z unikalnym tytułem płatności (instrukcja)

Warunkiem niezbędnym do objęcia ubezpieczeniem jest złożenie podpisu na liście w Dziekanacie (kier. farmacja I i II rok - listy dostępne u starosty grupowego) oraz dostarczenie potwierdzenia dokonanej płatności w terminie do 31.10.2018.


IMMATRYKULACJA WYDZIAŁOWA - OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA

Immatrykulacja wydziałowa odbędzie się 03 października br. o godz. 13.00 w Centrum Kongresowo – Dydaktycznym, sala A, ul. Przybyszewskiego 37 A. (immatrykulacja nie dotyczy kier. kosmetologia st. niestacjonarne)


STUDENCI STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II STOPNIA

Uprzejmie informujemy o możliwości ubiegania się o Stypendium Rektora.

W tym celu należy:

Termin składania wniosków w systemie WISUS  - 15.10.2018 r.

Jednocześnie informujemy, że Stypendium Rektora może otrzymać student, który:

POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Plany zajęć dostępne są na stronie internetowej Wydziału w zakładce SPRAWY STUDENCKIE/ PLANY ZAJĘĆ. Plany zajęć w systemie WISUS dostępne będą od 17.09.2018 r.

2. W terminie do 12.10.2018 r. należy podać nazwisko starosty roku, starosty ekonomicznego oraz starostów poszczególnych grup.

3. Regulamin Studiów, a także pozostałe regulacje prawne dostępne są na stronie internetowej Wydziału w zakładce INFORMACJE WYDZIAŁOWE/ REGULACJE PRAWNE DLA STUDENTA.

4. Proszę o dostarczenie informacji na temat odbytych szczepień WZW (kopia karty szczepień ze szkoły lub kopia wpisów z książeczki zdrowia od 0-18 r. życia) do Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej – Zespół Poradni Specjalistycznej, ul. Przybyszewskiego 39, tel. 61 854-72-99 w terminie do 31.10.2018 r.